Statut

 • Statut

   

  STATUT Fundacji Wybieram Zdrowie

  Postanowienia ogólne

  § 1

  1.      Fundacja pod nazwą Wybieram Zdrowie, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Agnieszkę Wójcik, zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Władysława Lewandowskiego w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Willowa 8/10 lok.3, w dniu 22.02.2012 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.                                                                                                    2.      Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

  § 2

  Fundacja ma osobowość prawną.

  § 3

  Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa.

  § 4

  1.      Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.                                            2.      Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

  § 5

  Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

   

  Cele i zasady działania Fundacji.

  § 6

  Celami Fundacji są:

  1.      Propagowanie zdrowego sposobu odżywiania w szczególności nastawionego na profilaktykę antynowotworową.                                                                                          2.      Propagowanie zdrowego stylu życia z nastawieniem na różne formy aktywności fizycznej.                                                                                                                            3.      Poradnictwo żywieniowe w zakresie profilaktyki antynowotworowej.                             4.      Poradnictwo żywieniowe osobom chorym na raka.                                                 5.      Propagowanie świadomości żywieniowej.                                                               6.      Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne spędzanie czasu.             7.      Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych.                                                  8.      Prowadzenie działalności wydawniczej.                                                                   9.      Organizowanie i prowadzenie akcji społecznych i edukacyjnych w tym kampanii informacyjnych.                                                                                                                     10.  Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: pomoc osobom chorym na raka.

  § 7

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:                                                                                1.      Prowadzenie poradnictwa żywieniowego, w postaci niezależnych usług.                    2.      Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.                                                  3.      Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

  § 8

  Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

  Majątek i dochody Fundacji.

  § 9

  Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

   § 10

  Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:                                                       1.      darowizn, spadków, zapisów,                                                                                      2.      dotacji i subwencji oraz grantów,                                                                             3.      dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,                                                                    4.      dochodów z majątku Fundacji                                                                                         5.      dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

  § 11

  1.      dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.                                                                                                                             2.      W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.                                                                       3.      W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

  Władze Fundacji.

  § 12

  1.      Władzami fundacji są:                                                                                             a)      Zarząd Fundacji.

  Zarząd Fundacji.

  § 13

  1.      Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób powoływanych przez fundatora.                 2.      Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

  § 14

  1.      Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.                             2.      Do zadań Zarządu należy w szczególności:                                                            a)      uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,                  b)      uchwalanie regulaminów,                                                                                           c)      sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,                                                             d)      ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,                                                                                                     e)      podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,                                                                                                                      f)        przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,                                g)      występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

  3.      Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

  4.      O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

  5.      Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

  Sposób Reprezentacji

  § 15

  1.      Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

  2.      W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

  Zmiana statusu

  § 16

  Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

  Połączenie z inną fundacją.

  § 17

  1.      Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

  2.      Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

  § 18

  W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

  Likwidacja Fundacji.

  § 19

  1.      Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

  2.      Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

  § 20

  Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

   § 21

  Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

   

   

  Skomentuj